Elgesio kodeksas

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

 

1. TIKSLAS
„Eltel“ grupė, įskaitant „Eltel“ įmonių grupei (toliau – „Eltel“) priklausančias įmones, verslo padalinius ir subjektus, savo veikloje vadovaujasi aukščiausiais etikos standartais ir dirba ekonomiškai, ekologiškai bei socialiai atsakingai.

 

Bendraudama su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, subrangovais ir kitais tiekėjais (toliau kartu vadinamais tiekėjais, o kiekvienas atskirai – tiekėju), „Eltel“ reikalauja, kad jos tiekėjai laikytųsi etikos ir atsakingo verslo nuostatų, vertybių ir principų, aprašytų šiame Tiekėjų elgesio kodekse (toliau – Tiekėjų elgesio kodeksas). Šiuo tikslu „Eltel“ pagal sutartį įpareigoja savo tiekėjus vadovautis šiame Tiekėjų elgesio kodekse išdėstytais principais. Be to, visi tiekėjai privalo užtikrinti, kad jų subrangovai taip pat laikytųsi šiame Tiekėjų elgesio kodekse aprašytų principų.

 

Neperskaičius šio Tiekėjų elgesio kodekso ir (arba) su juo nesusipažinus, tiekėjas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės ir privalo laikytis tiek šio Tiekėjų elgesio kodekso, tiek galiojančių įstatymų, teisės aktų ir kitų politikos nuostatų, susijusių su tiekėjo pareigomis.

 

Šio Tiekėjų elgesio kodekso tikslas – užkirsti kelią neteisėtam ir (arba) neetiškam elgesiui. Tiekėjų elgesio kodeksu siekiama stiprinti pasitikėjimo, atskaitomybės ir sąžiningumo kultūrą bei sąžiningą „Eltel“ ir jos tiekėjų verslo veiklą visose rinkose, kuriose veikia „Eltel“.

 

2. TAIKYMAS IR TAIKYMO SRITIS
Ši politika galioja visiems tiekėjams ir jų subrangovams, kurie bendradarbiauja su „Eltel“ grupės subjektais.

 

3. POLITIKOS PAREIŠKIMAS
Siekiant užtikrinti etišką, skaidrią ir sąžiningą tiekėjo verslo veiklą, tiekėjui taikomi toliau išvardyti etikos standartai.

 

3.1 Įstatymų laikymasis, pagarba kultūrai ir papročiams
Tiekėjas laikosi visų galiojančių bet kurios šalies, kurioje veikia tiekėjas, įstatymų ir kitų teisės aktų (toliau – teisės aktai) bei vadovaujasi aukščiausiais etikos standartais, kurie taikomi tiekėjo verslo veiklai, įskaitant ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingą veiklą. Tiekėjas stengiasi gerbti bendruomenių ir šalių, kuriose jis veikia, kultūrą, tvarką ir papročius, jei tai nepažeidžia jokių teisės aktų ar šiame Tiekėjų elgesio kodekse nustatytų standartų.

 

Pastebėjus neteisėtą ar neetišką elgesį tiekėjo veikloje, reikia imtis visų tinkamų priemonių, siekiant laiku išspręsti tokio elgesio problemą ir užkirsti kelią tolesniam panašiam elgesiui.

 

3.2 Reguliavimo srities tyrimai, patikrinimai ir užklausos
Bendraudamas su reguliavimo ir teisėsaugos institucijų atstovais bei vyriausybės pareigūnais, tiekėjas elgiasi atvirai, sąžiningai ir teisingai, taip pat bendradarbiauja atsakydamas į atitinkamus pateiktus prašymus suteikti informaciją.

 

3.3 Pagarba aplinkai ir kokybės standartams
Vykdydamas bet kokią veiklą tiekėjas tausoja aplinką ir užtikrina tvarią plėtrą. Visų pirma tiekėjas įsipareigoja laikytis aukštų kokybės standartų.

 

3.4 Darbo sąlygos
Tiekėjas sudaro tinkamas ir sąžiningas darbo sąlygas visiems savo darbuotojams, taip pat savo subrangovams, tiekėjams ir kitoms sutarties šalims visose šalyse, kuriose tiekėjas vykdo veiklą. Sauga darbe – svarbiausias veiksnys, siekiant užtikrinti tinkamas ir sąžiningas darbo sąlygas. Be to, tiekėjas pirmiausia įsipareigoja eliminuoti visų rūšių priverstinį ar privalomąjį darbą, užkirsti kelią vaikų darbui bei nenaudoti diskriminacijos įdarbinimo ir profesinės veiklos srityje.

 

3.5 Žmogaus teisės
Tiekėjas paiso tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių ir yra įsipareigojęs nei tiesiogiai, nei netiesiogiai jų nepažeisti.

 

3.6 Mokėjimai, apskaitos dokumentai ir registrai
Visi „Eltel“ mokėjimai atliekami tik gavus detalizuotą sąskaitą faktūrą ir ją patvirtinus įgaliotam „Eltel“ vadovui, direktoriui ar darbuotojui. Visi mokėjimai atliekami tik už faktiškai suteiktas paslaugas ar prekes ir tik toms šalims, su kuriomis „Eltel“ palaiko teisėtus ir tinkamus verslo santykius.

 

Tiekėjas išrašo ir pateikia „Eltel“ detalizuotas sąskaitas faktūras ir įrašus. Visos sąskaitos faktūros išrašomos pagal faktiškai suteiktas paslaugas ar prekes.

 

Tiekėjas veda išsamią visų pajamų ir išlaidų apskaitą bei laikosi geros buhalterinės apskaitos praktikos, kaip reikalaujama atitinkamuose teisės aktuose.

 

3.7 Sąžininga konkurencija
Tiekėjas laikosi visų galiojančių konkurencijos ir antimonopolinės veiklos įstatymų. Tiekėjas pirmiausia įsipareigoja sąžiningai konkuruoti visose savo veiklos rinkose, nes konkurencija skatina inovacijas ir didina našumą. Draudžiama neteisėtai gauti ar reikalauti informacijos, susijusios su trečiųjų šalių dalykinėmis paslaptimis, taip pat negalima nepagrįstai naudotis tokia informacija.

3.8 Kovos su korupcija ir kyšininkavimu priemonės
„Eltel“ visiškai netoleruoja kyšininkavimo ir korupcijos. Kyšininkavimas – tai vertingo dalyko siūlymas, davimas, priėmimas ar prašymas, siekiant daryti įtaką pareigūnui ar privačiai įmonei, kai šie atlieka savo funkcijas. Korupcija – tai piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos, įskaitant interesų konfliktą, turto pasisavinimą, dėkingumo mokesčius, šantažą ar nepotizmą.

▪      Tiekėjas įsipareigoja verslą vykdyti principingai ir sąžiningai, be jokių kyšininkavimo ar korupcijos formų.

▪      Tiekėjas nei tiesiogiai, nei per trečiuosius asmenis, veikiančius mūsų vardu, nemoka ir nesiūlo mokėti kyšių.

▪      Tiekėjas nesiūlo ir nepriima dovanų, galinčių daryti nederamą įtaką mūsų ar mūsų partnerių verslo sprendimams.

▪      Tiekėjas privalo laikytis ir laikosi visų kovos su pinigų plovimu teisės aktų, įskaitant atskaitomybės reikalavimus.

 

3.9 Pranešimai apie pažeidimus
Tiekėjo vadovai, direktoriai, darbuotojai ar kiti suinteresuotieji asmenys (toliau – tiekėjo darbuotojai) gali atsidurti padėtyje, kuri galbūt neatitinka Tiekėjų elgesio kodekse nustatytų vertybių. Tokiu atveju tiekėjo darbuotojai turėtų pranešti „Eltel“ apie bet kokią problemą tiesiogiai kreipdamiesi į atitinkamą „Eltel“ vadovą arba, jei tiekėjo darbuotojui nepatogu kreiptis į tokį „Eltel“ vadovą tiesiogiai, tiekėjo darbuotojas gali pasinaudoti „Eltel“ pranešimų apie pažeidimus sistema (https://www.eltelgroup.com/contact-us/whistleblowing-system/). Visi tiekėjo darbuotojai raginami pranešti apie bet kokį elgesį, kuris, jų nuoširdžiu manymu, pažeidžia įstatymus ar kitus šiame Tiekėjų elgesio kodekse apibrėžtus lūkesčius dėl tiekėjų elgesio.