Elgesio kodeksas

1 TIKSLAS
„Eltel Group" („Eltel grupė“), įskaitant įmones, verslo padalinius ir juridinius asmenis, priklausančius „Eltel“ įmonių grupei (toliau vadinama „Eltel“), nustato aukštus etikos standartus, vykdydama savo verslą, ir veikia ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingu būdu, kaip nurodyta šiame Elgesio kodekse. „Eltel“ ir bendrovės darbuotojai įsipareigoja laikytis šių nuostatų.

„Eltel“ informuoja savo klientus ir kitas suinteresuotas grupes apie šią politiką ir skatina šias šalis taikyti šiame Elgesio kodekse priimtus principus. „Eltel“ sutartimi įpareigoja savo subrangovus ir tiekėjus (toliau vadinama „Tiekėjai“) taikyti principus, nurodytus šiame Elgesio kodekse. Be to, Tiekėjai privalo užtikrinti, jog jų subrangovai taip pat laikysis šiame Elgesio kodekse išdėstytų principų. Toliau tekste „Eltel“ pavadinimas apims bendrovę „Eltel“ bei Tiekėjus.

Šios atitikties ir etikos programos bei elgesio kodekso tikslas yra išvengti nusikalstamo ir (arba) neetiško elgesio. Taikant Elgesio kodekso principus, siekiama paskatinti aktyvesnę pasitikėjimo, atsakomybės ir sąžiningumo kultūrą, o tai kartu su šia politika būtų teigiamas veiksnys, siekiant pagerinti „Eltel“ rezultatus ir sumažinti galimą neigiamą socialinį ir aplinkos poveikį, kurį gali sukelti šios kultūros principų nesilaikymas.

2 ETIKOS STANDARTAI
Siekiant užtikrinti, kad „Eltel“ savo veiklą vykdytų etiškai, skaidriai ir sąžiningai, bendrovėje „Eltel“ turi būti taikomi toliau aprašomi etikos standartai.

2.1 Teisės aktų laikymasis, pagarba kultūrai ir papročiams
Visose savo veiklos srityse „Eltel“ gerbs taikomus ir galiojančius įstatymus bei teisės aktus, t. y. bet kurioje šalyje, kurioje „Eltel“ vykdo savo veiklą ir (arba) yra įregistruota, arba kuriose įstatymai ir reglamentai privalomai taikomi „Eltel“ verslui (toliau vadinami „Teisės aktai“) ir laikysis aukštų etikos standartų, nustatytų „Eltel“ verslo veikloms, įskaitant ir jau ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingai veikiančias. „Eltel“ taip pat stengiasi gerbti bendruomenių ir šalių, kuriose vykdomas verslas, kultūrą, santvarką ir papročius ir taip užtikrina, kad „Eltel“ veiksmai nepažeistų teisės aktų.

 „Eltel“ deda daug pastangų, kad užkirstų kelią ir atpažintų nusikalstamą elgesį bei remia organizacinę kultūrą, kuri skatina etišką elgesį ir įsipareigojimus laikytis teisės aktų.

Jeigu „Eltel“ veikloje būtų nustatytas koks nors nusikalstamas elgesys, būtų imtasi visų reikiamų priemonių tinkamai reaguoti ir ateityje tokio nepriimtino elgesio išvengti.

2.2 Reguliavimo institucijos tyrimai, kontrolė ir apklausos
„Eltel“ tiesiogiai, sąžiningai ir teisingai dalyvaus visose diskusijose su reguliavimo ir teisėsaugos institucijų atstovais bei Vyriausybės tarnautojais ir bendradarbiaus, pateikdama informaciją pagal atitinkamus prašymus.

2.3 Aplinkos saugojimas ir kokybės standartų, reikalavimų laikymasis
Visose savo veiklos srityse „Eltel“ rems prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir gerbs aplinką bei tvarų jos vystymąsi. Visų pirma, „Eltel“ yra įsipareigojusi laikytis aukštų kokybės standartų ir reikalavimų.

2.4 Darbo jėga
„Eltel“ yra įsipareigojusi sudaryti tinkamas ir sąžiningas darbo sąlygas visiems savo darbuotojams bei vadovams, taip pat savo subrangovams, tiekėjams ir kitoms susitariančioms šalims visose šalyse, kuriose „Eltel“ vykdo savo veiklą. Sauga darbe yra svarbiausias tinkamų ir palankių darbo sąlygų veiksnys. Be to, „Eltel“ yra priėmusi konkrečius įsipareigojimus eliminuoti visų formų priverstinį ir prievartinį darbą, nenaudoti vaikų darbo jėgos ir nenaudoti diskriminacijos įdarbinimo ir profesinės veiklos srityje.

2.5 Žmogaus teisės
„Eltel“ gerbia tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises ir yra įsipareigojusi tiesiogiai ar netiesiogiai neįsitraukti į žmogaus teisių pažeidimų atvejus.

2.6 Kova su korupcija
„Eltel“ siekia nustatyti ir pašalinti papirkinėjimą bei korupciją, taikydama visiško netoleravimo poziciją visoje grupėje bei įgyvendindama kitas toliau esančiame 3 skyriuje (Kovos su korupcija priemonės) aprašytas priemones.

2.7 Mokėjimai, žurnalai ir įrašai
Visi mokėjimai bendrovėje „Eltel“ turi būti atliekami tik gavus tikslią sąskaitą-faktūrą, kuri turi  būti patvirtinta „Eltel“ įgalioto vadovo, direktoriaus ar tarnautojo. Visi mokėjimai turi būti atliekami tik pagal faktiškai suteiktas paslaugas arba pristatytas prekes ir tik toms šalims, su kuriomis „Eltel“ vykdo galiojančius ir tinkamus verslo santykius.

„Eltel“ turi parengti ir pateikti savo klientams tikslias sąskaitas-faktūras ir ataskaitas. Visos sąskaitos-faktūros yra pagrįstos faktiškai suteiktomis paslaugomis ar pristatytomis prekėmis.

„Eltel“ saugo tikslius apskaitos žurnalus, tiksliai surašo visų pajamų ir išlaidų įrašus ir laikosi buhalterinės apskaitos praktikos, kaip to reikalauja atitinkami teisės aktai.

2.8 Sąžininga konkurencija
„Eltel“ skatina teigiamą verslo praktiką ir sąžiningumą savo versle. „Eltel“ yra įsipareigojusi vengti bet kokių priemonių, skirtų užkirsti kelią konkurencijai, ją apriboti ar iškreipti. Informacija apie verslo paslaptis negali būti išgaunama neteisėtais ar melagingais būdais ir neturi būti naudojama neteisėtu būdu.

2.9 Santykiai su suinteresuotomis grupėmis
„Eltel“ gerbia savo klientų, tiekėjų, subrangovų ir kitų suinteresuotų grupių teises. „Eltel“ tikslas yra siekti aukščiausių etikos standartų su visomis bendradarbiaujančiomis šalimis.

3 KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONĖS
Visoje „Eltel“ bendrovėje taikomos ir įgyvendinamos šios kovos su korupcija priemonės.

3.1 Tinkamas elgesys
Nustatant tiek valstybės tarnautojams, tiek privatiems asmenims (įskaitant trečiųjų šalių įmonių darbuotojus) mokamų sumų dydžius, negalima paisyti vietinių įpročių, kurie pagal vietines normas gali nebūti laikomi kyšiais, tačiau būtų tokiais laikomi pagal įstatymus. Nei „Eltel“, nei jos direktoriai, vadovai, darbuotojai, tarpininkai, subrangovai ir kiti partneriai, kurie atlieka paslaugas „Eltel“ vardu, negali:

3.1.1 siūlyti, mokėti, žadėti, leisti suteikti arba patys suteikti finansinę ar kitokią naudą, arba leisti, kad tokia nauda būtų pasiūlyta, mokama, žadama, įgaliojama arba suteikiama „Eltel“ vardu trečiajai šaliai, siekiant daryti įtaką asmeniui priimti sprendimus, siekiant gauti arba išlaikyti verslą ar pranašumą versle, paskatinti asmenį veikti netinkamai arba apdovanoti asmenį už netinkamus veiksmus, įskaitant nedideles sumas, naudojamas siekiant palengvinti kasdieninį bendravimą su valstybės tarnautojais (pavyzdžiui, skatinant valstybės tarnautojus greičiau sutvarkyti paraišką arba greičiau išduoti licenciją), arba

3.1.2 prašyti, sutikti gauti arba priimti tiesiogiai ar netiesiogiai finansinę ir kitokią naudą, jų pačių naudai ar kito naudai iš trečiosios šalies, kuomet dėl tokių veiksmų sąmoningai ar nesąmoningai padidėtų netinkama funkcijų ar veiklos vykdymo galimybė ir kuomet asmuo, susijęs ar nesusijęs su „Eltel“, reikalautų naudos, dėl kurios būtų gautas ar priimtas atlygis už neteisėtus veiksmus.

3.2 Trečiosios šalies elgesys
Kalbant apie kyšininkavimo prevenciją trečiosiose šalyse, kurios teikia paslaugas „Eltel“ vardu, „Eltel“ prisiima sutartinius įsipareigojimus reikalauti, kad jos laikytųsi taikomų kovos su korupcija įstatymų ir vengtų kyšininkavimo atvejų. Tačiau „Eltel“ nebus atsakinga už bet kokius trečiosios šalies nusižengimus, pažeidus kovos su korupcija teisės aktų vykdymą.

3.3 Stebėjimas ir pranešimai
„Eltel“ atstovai, subrangovai, verslo partneriai, darbuotojai, vadovai ir direktoriai turi pranešti apie bet kokius įtarimus ar nerimą keliančius veiksmus, susijusius su kyšininkavimu ar kitu korumpuotu elgesiu. Pirmasis asmuo, į kurį reikia kreiptis, yra „Eltel“ bendrovės patarėjas teisės klausimais arba Grupės vyriausiasis teisės konsultantas. Tačiau, jei pranešantis asmuo mano, kad susisiekti su patarėju teisės klausimais arba vyriausiuoju teisės konsultantu yra nepatogu, apie įtarimus/susirūpinimą jis gali pranešti tiesioginiam vadovui arba, jeigu asmuo nėra „Eltel“ darbuotojas, atitinkamam asmeniui, su kuriuo būtų galima iškart susisiekti.

3.4 Svetingumas ir dovanos
Bet koks „Eltel“ vadovų, direktorių ir darbuotojų svetingumas, dovanos, reklaminės ir su verslu susijusios išlaidos ar pajamos turi būti visuomet pagrįstos ir proporcingos įprastinėms verslo sąlygoms, vykdomos sąžiningai, siekiant pagerinti „Eltel“ įvaizdį, geriau pristatyti savo gaminius ir paslaugas arba užmegzti nuoširdžius santykius. Bet koks svetingumas, dovanos, reklaminės ir su verslu susijusios išlaidos turi būti paremtos tik verslo tikslais. Piniginių dovanų gavimas ar teikimas yra neleistinas.

4 KONTROLINIS PATIKRINIMAS
Tiekėjas suteiks bendrovei „Eltel“ reikiamą informaciją ir leis „Eltel“ patikrinti atitinkamus Tiekėjo dokumentus, siekiant įsitikinti, ar Tiekėjas, jo darbuotojai, atitinkamos dukterinės bendrovės bei subrangovai laikosi šio Elgesio kodekso.

5 ANONIMINIAI KLAUSIMAI IR ATASKAITOS
Bet kokie klausimai ar pranešimai dėl galimų ar esamų atitikties nesilaikymo rizikų gali būti pateikiami vyriausiajam teisės konsultantui anonimiškai elektroniniu paštu arba laišku. Adresas: „Eltel Group Oy“, vyriausiajam teisės konsultantui, P.O.B. 50, FI-02611 Espoo, Suomija. Elektroninio pašto adresas: compliance@eltelnetworks.com.

 

6 POLITIKOS ATNAUJINIMAS
„Eltel“ reguliariai peržiūrės šią politiką ir, jeigu reikia, papildys arba atnaujins šį Elgesio kodeksą.